Powiatowy konkurs plastyczny "Moja pasja"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu chojnickiego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Parku Tysiąclecia 3 czerwca podczas festynu "Dzieci bez granic" organizowanego przez Chojnickie Centrum Kultury i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

2. Temat konkursu: „Moja pasja”

3. Cel konkursu:
- rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej dzieci poprzez ekspresję plastyczno-techniczną,
- promowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży,
- zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwoju swojej pasji
- popularyzowanie twórczej postawy oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież

4. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież z terenu powiatu chojnickiego
- I grupa - dzieci w wieku do 6 lat,
- II grupa - uczniowie w wieku od 7-12 lat,
- III grupa - uczniowie w wieku od 13-18 lat.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie pracy w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2022 roku na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 30
89-600 Chojnice,
a także dostarczenie organizatorowi wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa

6. Forma pracy plastycznej:
- prace plastyczne w formacie A3, wykonane w dowolnej technice,
- każdy uczestnik może przygotować 1 pracę wykonaną samodzielnie,
- wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie:
imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu uczestnika bądź rodzica/opiekuna

7. Ocena pracy
Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem i celami konkursu (0 - 10 pkt),
- walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 - 10 pkt),
- ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0 -10 pkt),
- estetyka i efekt wizualny (0 - 10 pkt).

8. Rozstrzygniecie konkursu i nagrody
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 03.06.2022r.
- Wręczenie nagród nastąpi 03.06.2022r. podczas FESTYNU ”DZIECI BEZ GRANIC”, który odbędzie się
w Parku 1000 - lecia w Chojnicach
- Wyniki konkursu zostaną również podane na stronie internetowej: www.pcpr.infochojnice.pl
- W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana nagroda główna.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przysłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Informacje o konkursie można także uzyskać pod numerem telefonu 52 33 44 497.

Zapraszamy!

ZałącznikWielkość
Plik KARTA UCZESTNIKA16.28 KB
Microsoft Office document icon REGULAMIN105 KB

Plastyka

Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury, która mieści się w przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach poprzez naukę rysunku, malarstwa, ceramiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych zajmuje się rozwijaniem zdolności manualnych, myślenia przestrzennego oraz wyobraźni.