Konkurs na projekt medalu "Chojnice na medal"

Europejskie Stowarzyszenie "Pomerania" i Chojnickie Centrum Kultury zachęcają do udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest stworzenie projektu medalu o Chojnicach.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorzy: Europejskie Stowarzyszenie "Pomerania" i Chojnickie Centrum Kultury
2. Temat konkursu: PROJEKT MEDALU„CHOJNICE NA MEDAL”
3. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas szkół podstawowych IV-VIII
4. Format pracy: A3
5. Technika dowolna
6. Prace konkursowe należy dostarczyć do Chojnickiego Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1 w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia2022 roku.
7. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko, adres, kategorię wiekową, numer telefonu oraz odpowiedź na pytanie konkursowe.
8. Dostarczenie organizatorowi wypełnionej i podpisanej karty uczestnika lub ręcznie wypisanej i podpisanej zgody o treści:

„Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i klauzulą informacyjną RODO i akceptuję ich zapisy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka oraz na publikację wizerunku na stronie internetowej, portalu Facebook i Instagram ChCK”.

9. Zwycięzców konkursu wyłoni jury. Decyzje jury są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 sierpnia 2022 r. podczas XVI Turnieju Rycerskiego w Fosie. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
11.Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatorów.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przysłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Pamiętajcie medal ma dwie strony, AWERS I REWERS!

Zapraszamy

ZałącznikWielkość
PDF icon karta_uczestnika_chojnice_na_medal.pdf67.73 KB

Plastyka

Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury, która mieści się w przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach poprzez naukę rysunku, malarstwa, ceramiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych zajmuje się rozwijaniem zdolności manualnych, myślenia przestrzennego oraz wyobraźni.

Wydarzenia